សេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបផ្តល់នូវវេទិកាមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយវិវាទតាមអ៊ិនធរណេត (ODR) ដែលអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ។ យើងមិនមានបំណងចូលរួមក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទមុនពេលអង្គភាពដោះស្រាយវិវាទទេ។