ករណីលាយឡំនឹង ១ ប៊ីតនៃការលើកលែងតែ ១៤ ប៊ូប៊ូហ្គីស ២០១៨

ករណីលាយឡំនឹង ១ ប៊ីតនៃការលើកលែងតែ ១៤ ប៊ូប៊ូហ្គីស ២០១៨

អ្នកលក់
ករណី
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
€ 350.00
តំលៃ​លក់
€ 350.00
ពន្ធរួមបញ្ចូល។ ការដឹកទំនិញ គណនានៅ checkout.
បរិមាណត្រូវតែជា 1 ឬច្រើនជាងនេះ

ករណីលាយឡំនឹង ១ ប៊ីតនៃការលើកលែងតែ ១៤ ប៊ូប៊ូហ្គីស ២០១៨ 

Château d'Agassac, Haut-Médocឆ្នាំ ២០១៨
៩២ ចំណុច, ជែនអានអានសុន, Decanter

ឆ្នាំ ២០១៨ ឆូអៅអណាឡូល, ហូត - មេឌុក
៩៣-៩៤ ពិន្ទុជេកសុនលីង

ឆាំតេឡូប៊ែល - ហ្វ័រ, ហ៊ូ - មឌុក
៩១-៩៣ ពិន្ទុជេបដុននក់

ឆ្នាំ ២០១៨ ឆូតៅខេមបូឡាឡាផេលឡេសហូតមេឌុក
៩០-៩២ ពិន្ទុលីហ្សាភឺទីតូ - ប្រោនមេដអិលអ្នកតស៊ូមតិស្រា

ឆាឆូឆាឆាឡាំ ២០១៨ ហ៊ូ - មេឌុក
៩៣-៩៤ ពិន្ទុជេកសុនលីង

ឆាឆូម៉ាឡេសសេសឆ្នាំ ២០១៨ ឆតមេឌុក
៩៣-៩៤ ពិន្ទុជេកសុនលីង

ឆ្នាំ ២០១៨ ឆូតេតាដឺម៉ាឡិន, ហូតមេឌុក
៩៣-៩៤ ពិន្ទុជេកសុនលីង

Château du Taillan ឆ្នាំ ២០១៨, Haut-Médoc
94 ពិន្ទុ, Terre de Vins n ° 39 

2018 ជីតាលាមកសត្វឆ្មា, ឆារ៉ារ៉ា - មេឌុក
៩៣-៩៤ ពិន្ទុជេកសុនលីង

Château d'Arsac ឆ្នាំ ២០១៨ Margaux
៩៣-៩៤ ពិន្ទុជេកសុនលីង

ឆ្នាំ ២០១៨ ឆូតេវប៉ាវេលឌូលូ, ម៉ាហ្គោស
៩១-៩៤ ពិន្ទុលោក Antonio Galloni, Vinous

Château Le Boscq ឆ្នាំ ២០១៨ St-Estèphe
៩៣-៩៤ ពិន្ទុជេកសុនលីង

Château Le Crock ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តាតអេសផា
៩៣-៩៤ ពិន្ទុជេកសុនលីង

ឆឺតឡូលីឡៃឡាប៊ូសឆ្នាំ ២០១៨ ស្ទ្រីតអេសផា
៩១-៩៣ ពិន្ទុជេបដុននក់