ម៉ាកម៉ាល់លែនបោះពុម្ពលេខ ៣ ០.៧៥ ល

ម៉ាកម៉ាល់លែនបោះពុម្ពលេខ ៣ ០.៧៥ ល

អ្នកលក់
ម៉ាកម៉ាល់លែន
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
€ 516.00
តំលៃ​លក់
€ 516.00
ពន្ធរួមបញ្ចូល។ ការដឹកទំនិញ គណនានៅ checkout.
បរិមាណត្រូវតែជា 1 ឬច្រើនជាងនេះ

ម៉ាកម៉ាល់លែនបោះពុម្ពលើកទី ២

ប្រទេស៖ ស្កុតឡេន
តំបន់៖ Speyside
Distillery: Macallan
ប្រភេទ: ម៉ាលតាលីវ
អាយុ: NAS
ABV: 48.2%
កម្រិតសំឡេង: 0.7L